• Български
 • English
 • Ελληνικά
 • Русский

Първични и вторични чернодробни тумори

Индикации за ХАЙФУ терапия при първичен чернодробен рак -
хепатоцелуларен карцином:

Индикации

 • Хистологично верифициран HCC
 • Преценка за неоперабилност след осъществена консултация с двама независими чернодробни хирурзи
 • Туморът се визуализира ехографски-фокална форма с ясно очертани граници
 • Възможност за радикална терапия в начален стадий; При авансирал процес- палиативно локално лечение с ХАЙФУ
 • Комбинация ТАЕ + ХАЙФУ при хиперваскуларизиран инфилтративен процес
 • Приложение на ХАЙФУ при мултифокална форма на хепатоцелуларен рак - при не повече от 4 нодуларни огнища
 • Разстоянието от повърхността на кожата до най-далечната граница на тумора е не повече от 12 см
 • Акустичният път на УЗ фокус е безопасен и няма обструкции по хода му
 • Добро общо състояние: >70% по скалата на Карнофски

Контраиндикации за ХАЙФУ при хепатоцелуларен рак:

 • Дифузен хепатокарцином
 • Туморът инфилтрира повече от 50% от черния дроб
 • Сериозно декомпенсирана чернодробна функция
 • Пациент с кахексия и наличие на далечни метастази
 • Инфектирани чернодробни огнища
 • Клас „С” по скалата на Child
 • Тромбоза (туморни емболи) на вена кава инфериор
 • Протромбиново време

Индикации за ХАЙФУ терапия при вторични чернодробни тумори (метастази):

Индикации:

 • Хистологично доказано злокачествено заболяване
 • КТ (двуфазово контрастно) изследване на корема или ехографски видими дисеминационни чернодробни огнища
 • Чернодробните лезии да са иноперабилни за конвенционалната хирургия (инфилтрация към големи съдове, мулти центрични метастази и др.)
 • Осъществена консултация с двама независими водещи жлъчно-чернодробни хирурзи за иноперабилност
 • Изразено писмено нежелание на пациента за конвенционална хирургия
 • Проведени 2 курса химиолечение според спецификата на основното заболяване
 • Очаквана преживяемост повече от 3 месеца

ХАЙФУ аблацията е алтернативен метод за палиативно лечение на чернодробни метастази който може да се приложи при следните условия:

 • Броят на огнищата в черния дроб не е повече от 3-4;
 • Същите не са по-големи от 5см и общият размер не надхвърля 10 см!
 • Контраиндикации за ХАЙФУ аблация на чернодробни метастази:

  • Дроб ангажиран от метастатичния процес повече от 50%
  • Повече от 4 на брой метастатични огнища с размери над 5 см или общ размер, надхвърлящ 10 см
  • Механичен иктер
  • Тромбоцити
  • Протромбиново време под 50 %
  • Левкоцити(WBC) > 3.5
  • Противопоказания за обща анестезия